Służba liturgiczna

Służba liturgiczna ołtarza

„Dom mój jest domem modlitwy”

 

Modlitwa przed Mszą św.

„Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją.

Do świętej przystępuję służby.

Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po Mszy św.

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twoje służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,

przez dzień dzisiejszy i całe moje życie,

szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Ministrant

 

Ministrant to ten, który służy Bogu, bo przez swoją posługę przyczynia się do tego, by liturgia była piękna. Wyraża się to przez pomoc przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw. Pomaga kapłanowi, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne. Ludowi Bożemu daje znać dzwonkami i gongiem w ważnych momentach liturgii. Ministrant niesie różne określone przedmioty, które są potrzebne podczas sprawowania obrzędów. Mają one szczególnie ważne znaczenie, gdyż ludziom wierzącym coś przedstawiają i wskazują na inną rzeczywistość. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Swoją postawą i zachowaniem w kościele ministrant pokazuje innym, co znaczy „uczestniczyć”, a więc nie tylko słuchać i oglądać, ale współtworzyć i czynnie się angażować.

W naszej wspólnocie parafialnej posługuje 14 ministrantów.

 

Lektor

Lektorem (ministrantem słowa Bożego) jest wierny, który czyta podczas liturgii tekst Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma psałterzysty może również wykonywać Psalm między czytaniami. Ogólne wprowadzenie do Mszały Rzymskiego podaje, aby dążyć do możliwie największego rozdzielenia funkcji liturgicznych tak, aby jak najwięcej osób było zaangażowanych w liturgię. W razie konieczności lektor pełni posługę niższego rzędu.

W naszej parafii posługę tę pełni 5 lektorów.

Dla ministrantów i lektorów zbiórki odbywają się w soboty o godz. 9.00, po wcześniejszym ogłoszeniu.

 

Zasady ministranta:

1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki

2. Służy Chrystusowi w ludziach

3. Zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem

4. Rozwija w sobie życie Boże

5. Poznaje liturgię, szanuje liturgię i nią żyje

6. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość

7. Przeżywa Boga w przyrodzie

8 .Zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa

9. Jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej

10.Modli się za Kościół i Ojczyznę i służy im rzetelną pracą

Święty Dominiku Savio

Módl się za nami